Deklaracja dostępności

Podniesienie poziomu zawodowego pracowników pracujących w zakresie aktywizacji odbiorców usług społecznych

dodano: 24.06.2021

logo1

logo 2

Tytuł mikroprojektu

Podniesienie poziomu zawodowego pracowników pracujących w zakresie aktywizacji odbiorców usług społecznych

Numer mikroprojektu INT/E/ZA/3/VI/A/0339
Typ mikroprojektu indywidualny
Partnerzy mikroprojektu Partner wiodący – wnioskodawca: Centrum sociálnych služieb STUDIENKANovoť 976, 029 55 Slovenskowww.cssstudienka.sk

Partner : Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej

Parkowa 5, Nowy Sącz 33-300 Poľsko

www.imi.org.pl

Termin realizacji 06/2021-10/2021
Wartość mikroprojektu Wartość całkowita mikroprojektu 24 877,48 €
z toho:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%) 21 145,85 €
Środki z budżetu państwa                               (10%) 2 487,74 €
Wkład własny                                                       (5%) 1 243,89 €
Opis mikroprojektu – cele, działania, rezultaty mikroprojektu      W związku z potrzebą aktywizacji odbiorców/beneficjentów usług społecznych pracodawcy świadczący usługi socjalne na pograniczu polsko-słowackim odnotowują zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, którzy mają opanowane techniki i metody skutecznej aktywizacji.W związku ze spełnieniem warunków jakościowych określonych w ustawie nr. 448/2008 Dz.U. rozwój dalszej edukacji i podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników jest ważnym elementem, który stwarza warunki do optymalnej realizacji celów i misji organizacji.Celem mikroprojektu jest rozwój transgranicznej edukacji i uczenia się przez całe życie – inwestycja w edukację pracowników ze Słowacji i Polski zajmujących się aktywizacją w służbach społecznych poprzez organizację 3 warsztatów z tego zakresu:1. Podstawowe zasady pomyślnej i skutecznej aktywizacji odbiorców usług społecznych. Aktywacja w przestrzeni online.

2. Metody i techniki aktywizacji odbiorców z chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, dezorientacją i osobami starszymi. Rozwiązywanie konfliktów w społeczności odbiorców.

3. Rozwój osobisty pracowników zajmujących się aktywizacją odbiorców usług społecznych.

Opublikowana publikacja w liczbie 500 sztuk będzie stanowić dorobek warsztatów.       Uczestnicy nie tylko zdobędą nowe informacje, wiedzę i umiejętności, ale również podzielą się przykładami dobrych praktyk z partnerem transgranicznym, co jest niewątpliwie dużym atutem działalności edukacyjnej, jednocześnie w pewnej mierze zostanie wyeliminowana bariera językowa.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
a z budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.