Deklaracja dostępności

dodano: 14.09.2021

Deklaracja dostępności

dodano: 14.09.2021

Deklaracja dostępności Fundacji Instytut Myśli Innowacyjnej

Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Instytut Myśli Innowacyjnej

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-0-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jan Kupczak
 • E-mail: biuro@imi.org.pl
 • Telefon: 18 307 07 47

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej
 • Adres: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz
 • E-mail: biuro@imi.org.pl
 • Telefon: 18 307 07 47

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Fundacji Instytut Myśli Innowacyjnej nie jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku prowadzi 1 wejście. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W związku z warunkami technicznym i niemożnością zapewnienia dostępności Fundacji osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny poprzez komunikację z Fundacją na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik wychodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.